Mevzuat

3 Nisan 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28607

YÖNETMELİK

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ BİLİM-TEKNOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimleri koordine etmek, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

b) Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılan temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki bilimsel araştırma çalışmalarına, analiz ve ölçümler yaparak destek sağlamak.

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

ç) Kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak, sorunların çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını yorumlayarak ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak.

d) Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede öngörülen amaca ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:

a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını yönetim kurulunca belirlenecek bedel karşılığında gerçekleştirmek.

b) Merkezdeki cihazlarla ilgili araştırmacıların gelişimine yönelik programlar düzenlemek.

c) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

ç) Gerektiğinde merkeze bağlı yeni laboratuvar ve birimler kurmak.

d) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına açık, ileri düzey cihazlardan oluşan laboratuvar imkânlarını sürekli hizmette tutma koşullarını sağlayarak etkili ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elamanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu gündemini belirlemek.

e) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

f) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

ğ) Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.

h) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ı) Yönetim Kurulunun görüşlerini Rektörün onayına sunmak.

i) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve bu Kurula başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür ve bir müdür yardımcısı dâhil olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcısı dışındaki diğer beş üye; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

(3) Yönetim Kurulu, iki ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına yönelik bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak.

b) Merkezde bulunan cihazların analiz ücretlerini belirlemek.

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ve yıllık faaliyet raporlarını görüşüp karara bağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

d) Çalışma grupları arasındaki koordinasyon ve denetimi sağlamak.

e) Merkezin bütçesini görüşüp karara bağlamak.

f) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen, Merkezdeki laboratuvarlarla ilgili bilgi ve tecrübesi olan uzman beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilibilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunan bir organ olarak Merkezin uzun vadeli planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için farklı çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulunca belirlenir. Çalışma grupları, başkan dâhil olmak üzere Üniversite içinden veya dışından en az üç, en fazla beş üyeden oluşur.

(2) Merkezin temel çalışma grupları şunlardır:

a) Orman ve çevre bilimleri çalışma grubu.

b) Endüstriyel teknolojiler çalışma grubu.

c) Bilgi teknolojileri çalışma grubu.

ç) Ergonomi çalışma grubu.

d) Bilim uygulama çalışma grubu.

e) Moleküler biyoloji, genetik ve fizyoloji çalışma grubu.

f) Enstrümantal analiz çalışma grubu.

(3) İkinci fıkradaki çalışma gruplarına ilave olarak, ihtiyaca göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile yeni çalışma grupları oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.